ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

az Egy a Természettel webáruház (Webáruház) használatához

 

1.     Általános rendelkezések, a szerződés alanyai

 

A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1122 Budapest, Maros utca 12.

Adószám: 26658218-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-337636

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 10032000-00357649-00000017

E-mail: webshop@onewithnature2021.org

Megrendelő/Felhasználó: a Webáruházban bármely elektronikus szolgáltatásra regisztráló vagy a Szolgáltató részére megrendelést küldő személyek. (továbbiakban: Felhasználó vagy Megrendelő)

 

2.     Az általános szerződési feltételek elfogadása

Az általános szerződési feltételek („ÁSZF”) Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő megrendelést ad le.

 

3.     Elektronikus szolgáltatások

A Webáruház használatához regisztráció nem szükséges. A Megrendelő a megrendelési folyamat során tudja megadni a Megrendelés leadásához és teljesítéséhez szükséges adatait.

A megrendelési adatlap:

A megrendeléshez szükséges a megrendelési adatlap kitöltése, és a megrendelés elküldése. A megrendeléshez szükséges adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adásvételi szerződésre vonatkozó adatok: termék/ek, mennyiség, szállítási cím, szállítási módja, fizetés módja, céges vásárló esetén adószám.

A Felhasználó a Szolgáltató e-mail vagy postai címére küldött írásbeli levelével teheti észrevételt vagy intézhet kérdést. Kérjük, levelében jelölje meg az 

a) észrevétel tárgyát, azzal kapcsolatos körülményeket, rendellenességeket, előfordulásának időpontját; 

b) a Felhasználó igényeit; 

c) a Felhasználó elérhetőségét. 

Bármilyen észrevételre az Ügyfélszolgálat azonnal, de legkésőbb az észrevétel kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül válaszol.
Felhasználónak lehetősége van feliratkozni Szolgáltató hírlevelére, bővebb információ: https://onewithnature2021.org/adatvedelem

 

4.     Az adásvételi szerződés létrejötte

Amennyiben a Felhasználó a megrendelési adatlap megküldésével megrendelést tett a Webáruházban, és az Ügyfélszolgálat a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Amennyiben valamely termék éppen nincs raktáron, úgy adásvételi szerződés nem jön létre, a Megrendelő megrendelést nem tud leadni. Adásvételi szerződés akkor sem jön létre, ha a Szolgáltató bármilyen más okból nem igazolja vissza a Megrendelést.

A megrendelés visszaigazolása a megrendelési adatlapon feltüntetett e-mail címre történik, amelyben a Szolgáltató/Ügyfélszolgálat nyilatkozik arról, hogy a megrendelést kézhez kapta, elfogadta, és megerősíti az adásvételi szerződés létrejöttét.

Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Felhasználóhoz 72 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttsége alól mentesül, adásvételi szerződés ebben az esetben nem jön létre.

A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak, melyeket Felhasználó megismert, értelmezett, megértett és elfogadott.

Az adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre, azt a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. 

 

5.     Fizetési feltételek

 A Webáruház magyar nyelvű felületén a feltüntetett árak forintban (HUF) vannak megadva. A közzétett árak magyar ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A megrendelés tárgyát képező termék adóval összevont, összesített áráról, valamint a kézbesítés költségeiről (szállítási költség, kézbesítési és postai költség) és más költségekről, ha pedig nem lehetséges a díjak összegének megállapítása, akkor a teljesítés költségeiről a Webáruház oldalain tájékozódhat a megrendelés megtétele közben, és abban a pillanatban, amikor a megrendelési adatlap elküldésével szándéknyilatkozatot tesz adásvételi szerződés megkötésére.

A Webáruházban bankkártyás fizetés lehetséges a Simple Pay rendszerén keresztül. A Megrendelő a termékek kifizetéséig módosíthatja vásárlási szándékát. Mivel a Webáruházban csak azonnali fizetési lehetőség van, a rendelés a kifizetéssel válik véglegessé.

 

6.     A termék kézbesítése

A házhozszállításra Magyarország területén van lehetőség. A Webáruház a házhozszállításhoz a Magyar Postát veszi igénybe

A termék kézbesítéséért a Webáruház díjat számít fel, amely díjat minden esetben a Megrendelő  tudomására hoz.

A megrendelés feladásának határideje a fizetés jóváírásától számított 5 munkanap, kivéve, ha az adott termék leírásában vagy a megrendelés megtételekor rövidebb határidő van megadva, illetve kivéve, amennyiben egy termékre csak előrendelést lehet leadni, illetve kivéve, amennyiben a szállító cég ennél hosszabb idővel vállalja a szállítást.

A Felhasználó köteles a kiszállítás (vagy a személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

7.     A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság a Szolgáltatót nem terheli, jótállást a szolgáltató nem vállal és nem terheli kötelező jótállás sem.

 

7.1.   Szavatossági igény bejelentésének módja, panaszkezelés

 

Írásban:
a) e-mailben

b) postai úton.

A bejelentéssel kapcsolatban a Szolgáltató legkésőbb 14 naptári napon belül nyilatkozik, ennek hiányában a reklamációt indokoltnak tekintette.
Amennyiben a reklamáció megítéléséhez szükséges, az Ügyfélszolgálat megkéri a felhasználót, hogy a Szolgáltató költségére juttassa el a terméket a Szolgáltató székhelyére.

Igénybejelentés tartalma: vásárló neve, címe; termék megnevezése, vételár; vásárlás időpontja; hiba bejelentésének időpontja; hiba leírása; vásárló által érvényesíteni kívánt igény.


Panaszkezelés

Panasz írásban az alábbiak szerint tehető:

a) e-mailben

b) postai úton

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

Fogyasztói jogvita esetén, továbbá, ha a panasz elutasításra kerül, a felhasználó az alábbi linken elérhető, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

A fogyasztó panasszal fordulhat a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is. A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetőségei a következők:
cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

telefon: (1) 450-2598

e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

interneten: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

A többi fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu oldalon.

 

8.     Elállási jog (45/2014.(II.26.) Korm. rendelet)

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató székhelyére. A nyilatkozat mintája itt.

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, tehát az összeget a megadott bankkártyára tértjük vissza.  A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a Szolgáltató, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

9.     Záró rendelkezések

A Webáruház internetes tartalma, a szövegekkel, grafikákkal, fényképekkel, animált fényképekkel, filmekkel, illusztrációkkal és bizonyos esetekben hangokkal és programokkal együtt a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezen tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Felhasználásuk kizárólag a Szolgáltató kifejezett engedélyével megengedett. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa, a felhasználó értesítése mellett. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Szolgáltató honlapján történő közzétételkor lép hatályba.

Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamit az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

Hatályos: 2022.03.01.

Az oldal tetejére